עונשין

 

 

שימוע מנהלי

במקרים של הפרת הוראות חוק הפיקוח או תנאי מתנאי הרישיון, לרשות המוסמכת סמכות להטיל על אדם קנס אזרחי או עיצום כספי וכן בסמכותה לנקוט באמצעים מנהליים אחרים כמו הסרה מן המרשם וביטול רישיונות.

ככלל, החלטה כאמור תינתן לאחר שניתנה לאדם הזדמנות לטעון את טענותיו במסגרת שימוע המתקיים בראשות ר' אפ"י.

על היצואן להגיע לשימוע מצויד בכל המידע הרלוונטי וכן מידע רלוונטי לעניין הפחתת הקנס כמפורט בתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), התשס"ח-2008 או תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2008 (להלן – "תקנות ההפחתה"). היצואן מוזמן לצרף לשימוע כל מי שימצא לנכון, לרבות יועץ משפטי או אחר מטעמו.

בבואה לבחון אפשרות של נקיטת הליך מנהלי נגד יצואן בגין הפרת חוק הפיקוח, בוחנת הרשות המוסמכת בין השאר, את נסיבות האירוע (מדינת היעד, רגישות המוצר, סיווג המוצר); האם הפעולה גרמה/עלולה הייתה לגרום לנזק ביטחוני או מדיני או פגיעה באינטרס אחר של מדינת ישראל; את דפוס התנהלותו של היצואן בהיבט הפיקוח על יצוא ביטחוני; האם זו הפעם הראשונה שהיצואן ביצע הפרה; האם היצואן דיווח על ההפרה וביצע פעולות מתקנות; וכל נתון רלוונטי אחר בנסיבות העניין.

ככל שתחליט הרשות המוסמכת על הטלת קנס אזרחי או עיצום כספי אזי שמדובר בסכומים הקבועים בחוק (כיום קנס אזרחי עומד על סך של כמיליון ₪ ועיצום כספי עומד על סך של 226 אש"ח או כ-2,200 ₪ לכל יום שבו נמשכת ההפרה, תלוי בסעיף שהופר). הרשות המוסמכת אינה רשאית להפחית את סכום הקנס או העיצום למעט בהתאם לנסיבות הקבועות בתקנות ההפחתה ובשיעורים הקבועים בהן.

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של העיצום הכספי), תשס"ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), תשס"ח-2008

יצוין כי במקרים של הפרת הוראות חוק הפיקוח שהפרתן גוררת אפשרות אכיפה דואלית, יתכנו נסיבות בהן המקרה יטופל גם באפיק הפלילי.

 

 הליך פלילי

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז -2007 (להלן: "חוק הפיקוח") קובע כי כל אדם המבקש לעסוק, בין היתר, בשיווק או ביצוא בטחוני כהגדרתם בחוק הפיקוח מחויב בקבלת רישיונות מתאימים על פי דין.

סעיף 32 לחוק הפיקוח קובע עונש מאסר של שלוש שנים או קנס פי שלושים מהקנס הקבוע בסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין (מעל ל-6.5 מיליון ₪) למי שעובר על, בין היתר, אחת מהוראות החוק הבאות:

 • ביצוע פעולת שיווק ביטחוני ללא רישיון מתאים ביטחוני או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 14 לחוק.
 • ביצוע יצוא ביטחוני ללא רישיון מתאים או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 15 לחוק.
 • ביצוע יצוא של ציוד ביטחוני במעבר ללא רישיון מתאים או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 19 לחוק.
 • העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית ציוד דו-שימושי מפוקח הכלול בצו לפי פסקה (2) להגדרה "ציוד דו-שימושי מפוקח" ללא רישיון מתאים או שלא בהתאם לתנאי הרישיון בניגוד להוראות סעיף 20.

  סעיף 33 לחוק קובע שככל שנעברה אחת מהעבירות המפורטות לעיל בנסיבות מחמירות, דינה מאסר חמש שנים או קנס פי 50 מהקנס הקבוע בסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין (כ-11 מיליון ₪).

  "נסיבות מחמירות" הוגדרו כ-:
 • פעולת השיווק הביטחוני נושא העבירה נועדה לקדם עסקת יצוא ביטחוני לאויב, או שהגורם שאליו מיועדים הציוד הביטחוני, הידע הביטחוני או השירות הביטחוני שלגביהם בוצעה עסקת היצוא הביטחוני נושא העבירה הוא אויב.
   "אויב"- כמשמעותו בפקודת המסחר עם האויב, 1939 מוגדר כ: (1) מדינה השרויה במלחמה עם ישראל; (2) יחיד היושב בארץ אויב; (3) חבר-בני-אדם, בין מואגד בין שאינו מואגד, המנהל עסקים במקום כלשהו ונתון לפיקוחו של מי שהוא אויב לפי סעיף קטן זה, וכל עוד הוא נתון לפיקוחו; (4) חבר-בני-אדם שנוסד או הואגד במדינה השרויה במלחמה עם ישראל או לפי דיניה; (5) כל אדם אחר שיש לראותו כאויב לענין חיקוק בדבר המסחר עם האויב; אולם אין אדם אויב בשל היותו אזרח אויב בלבד;
 • הציוד הביטחוני, הידע הביטחוני או השירות הביטחוני נושא העבירה סווגו בסיווג ביטחוני בידי גורם הביטחון המוסמך.
 • פעולת השיווק הביטחוני נושא העבירה נועדה לקדם עסקת יצוא ביטחוני לגורם חוץ שלגביו נתקבלה החלטה של מועצת הביטחון או שהיצוא הביטחוני נושא העבירה הוא לגורם חוץ כאמור.
 • פעולת השיווק הביטחוני או היצוא הביטחוני נושא העבירה נעשו בניגוד לתנאי מתנאי רישיון השיווק הביטחוני או רישיון היצוא הביטחוני הנוגע למגבלת שיווק או יצוא למדינות מסוימות.
 • פעולת התיווך בין גורמי חוץ נושא העבירה נועדה לקדם עסקה עם אויב.


הערה

המידע בדף זה מובא מתוך מטרה להסביר את עיקרי מדיניות האכיפה ואין במפורט בו כדי למצות את כלל הוראות החוק. על הפועלים בתחום היצוא הביטחוני להכיר את הוראות הדין ולפעול על פיהן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק יגברו הוראות החוק. 


 

 

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש