צו עיסוק באמצעי הצפנה

"מדינת ישראל מסדירה את העיסוק באמצעי הצפנה באמצעות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) התשל"ה 1974 (להלן ה"צו" או "צו הצופן"). לשם הסדרת תחום עיסוק זה, מקיים משרד הביטחון מערך פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה.

​מטרת הסדרת העיסוק באמצעי הצפנה הינה לאפשר לתעשיית ההצפנה הישראלית אשר הינה מן המתקדמות בעולם, לפתח, לייצר, למכור ולייצא את מוצריה תוך שמירה על אינטרסים הנוגעים לביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.

בשנת 1998 תוקן הצו המקורי ומתוקף הצו המתוקן הועבר נושא הפיקוח על אמצעי הצפנה מקצין קשר ראשי בצה"ל לסמכותו של המנהל הכללי של משרד הביטחון.
לצו נלוותה אכרזת פיקוח מעודכנת אשר החליפה את אכרזת הפיקוח המקורית.

על פי הצו, לא יעסוק אדם באמצעי הצפנה מבלי שיקבל לשם כך רשיון מאת המנהל הכללי של משרד הביטחון.

בצו ישנה גם הגדרה מקיפה למונח עיסוק בהצפנה הכוללת בין השאר: פיתוח, ייצור, שילוב, מכירה יבוא, וייצוא של אמצעי הצפנה.
יודגש כי  אין בקבלת רשיון עיסוק באמצעי הצפנה בכדי לפטור את המבקש מלעמוד בכל דרישה אחרת הקבועה בחוק, לרבות קבלת כל היתר או רשיון מכוח חקיקה/ תקנה אחרת.
לחילופין אין בעמידה בכל דרישה אחרת הקבועה בחוק, לרבות בקבלת רשיון מכוח חקיקה/ תקנה אחרת ( לרבות רשיון שיווק / יצוא מתוקף חוק הפיקוח על היצוא הבטחוני ) בכדי לפטור את המבקש מקבלת רשיון עיסוק בהצפנה.

במסגרת אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון הוקם תחום עצמאי העוסק בנושא פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה אשר אמון על קיום הקשר עם התעשייה, קליטת הבקשות והטיפול בהן, הפצת מדיניות הפיקוח הסברתה ואכיפתה.

מטרת הפיקוח של אמצעי הצפנה: הצפנה מסחרית, כמו גם טכנולוגיה בתחום זה, נחשבים בקרב מדינות העולם בעלי מאפיינים "דו-שימושיים" (Dual-Use) אשר יש לפקח על העיסוק בהם. מדובר בטכנולוגיות, במוצרים ובידע אשר משמשים ככלל לצורך אזרחי (מסחרי או פרטי) ואולם ניתן לעשות בהם גם שימוש צבאי ובטחוני העלולים להגיע גם למדינות תומכות טרור וארגוני טרור .

במשרד הביטחון מודעים לכך שהצפנה מסחרית אשר פותחה ע"י גורמים מסחריים למטרות מסחריות אינה מוצר צבאי. לכן, מאחר ומדובר במוצר אזרחי - מערך הפיקוח על אמצעי הצפנה מסחריים אלו שונה ממערך הפיקוח על היצוא הביטחוני.

במטרה להגן על נכסי צופן לאומיים, ציוד צבאי / בטחוני המיועד ליצוא בו משולבים אמצעי הצפנה ( לרבות הצפנה אזרחית ) מטופל אף הוא על ידי תחום רישוי הצפנה בהליך ייחודי ושונה מהטיפול באמצעים אזרחיים מסחריים.

מידע נוסף על "צו הצופן" ניתן לקרא באתר משהב"ט

 

 בכל שאלה או נושא ניתן לפנות לתחום רישוי אמצעי הצפנה בטלפון : 
072-3915739
  
באמצעות המייל :
   Ornit_gabbay@mod.gov.il

 
ובאמצעות דואר רשום :
פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה,
אגף הפיקוח על היצוא הבטחוני,
משרד הביטחון,
ת"ד 7093,
הקריה, תל אביב  6473424

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש