רישום מוצרים

 
​​​    
 

רישום מוצר באפ"י - צעד נוסף לפני הגשת בקשות לרישיונות

 

בקשה לרישום מוצר חדש באפ"י

לאחר שהיצואן נרשם במרשם היצואנים הביטחוניים, עליו לבצע רישום עבור המוצר שבכוונתו לשווק ולייצא.

הליך רישום המוצר כולל בחינה הקובעת את סיווגו הטכנולוגי והביטחוני של המוצר.

בסוף תהליך רישום המוצר, היצואן יקבל לידיו "תעודת זהות" למוצר בו ירשמו כלל הפרטים הרלוונטיים לרבות סיווגו הטכנולוגי והביטחוני ותתאפשר המשך פעילותו לקבלת רישיונות שיווק ו/או יצוא ביטחוני.

לבקשה לרישום מוצר יצורפו המסמכים הבאים:

 1. טופס 2.06 בקשה לרישום מוצר חדש – על מנת לחסוך זמן בטיפול בבקשתכם, עליכם להקפיד ולמלא את כלל סעיפי הבקשה לרישום מוצר חדש (ראה קישור לטופס). לשימושכם טופס הסבר למילוי בקשה (ראה קישור לדברי הסבר למילוי).
 2. מפרט טכני של המוצר– בו יפורטו כלל הפרטים לגבי המוצר ובכלל זה שם המוצר, תמונה/איור מדויק שלו, שם מסחרי, תיאור טכני ומפרט ביצועים, השימוש הייעודי במוצר, שימושים פוטנציאליים של המוצר ועוד (קישור להנחיות​ לכתיבת מפרט).
 3. מכתב מלווה המפרט את פרטי הפניה. (קישור לפורמט למכתב מלווה​).

הגשת הבקשה לאפ"י תבוצע באמצעות דואר ישראל או תיבות הדואר של אפ"י הפרוסות בקריה- בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים בקישור.

דגשים ואופן הטיפול

על היצואן להקפיד על הגשת בקשה תקינה – טופס 2.06 שמולא במלואו וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים.

לאחר קבלת הבקשה באפ"י ישלח ליצואן "אישור קבלת בקשה לרישום מוצר חדש" ויחל הטיפול בבקשתו של היצואן.

הגשת בקשה חסרה- במידה וטופס בקשה לא מולא כנדרש ו/או חסרים מסמכים אחרים, ישלח ליצואן עדכון באמצעות דוא"ל ובו בקשה להשלמת פרטים תוך 60 ימים. הטיפול בבקשה יושהה עד להשלמת הפרטים החסרים.

בנוסף, יתכן ובמהלך הטיפול בבקשה ידרשו פרטים נוספים מהיצואן לצורך השלמת התהליך. במקרה זה, תשלח ליצואן הודעה באמצעות דוא"ל ובו בקשה להשלמת פרטים תוך 60 ימים. הטיפול בבקשה יושהה עד להשלמת הפרטים הנדרשים.

תשומת הלב כי במידה שלא תתקבל התייחסות היצואן במועד, תיסגר הבקשה והיצואן יידרש להגישה מחדש. הודעה על כך תועבר ליצואן.

טיפול בבקשה לרישום מוצר חדש באפ"י – במהלך הטיפול יבחנו פרטי המוצר ויינתן לו סיווג טכנולוגי וביטחוני. בסיום הטיפול תישלח ליצואן תעודת זהות המוצר הכוללת את שם המוצר, מספר מוצר, סיווגו הטכנולוגי והביטחוני ופרטים נוספים כדוגמת מגבלות קבועות למוצר.

במקרים בהם נעשה שינוי במוצר קיים – על היצואן לדווח על כך לאפ"י בכתב, לאלתר, ולפרט אודות פרטי השינוי בצירוף המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס בקשה לעדכון מוצר קיים באפ"י (ראה פירוט בבקשה לעדכון מוצר קיים באפ"י).

ניתן להתעדכן בדבר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות אתר ה- ECOM או על-ידי פניה למרכז שירות ליצואן (קישור לדרכי ההתקשרות).

 

בקשה לעדכון מוצר קיים באפ"י

במידה ונעשה שינוי במוצר הרשום באפ"י, כגון שינויים בתתי מערכות ורכיבים (הוספה או החלפה) ו/או שינוי ביכולותיו וביצועיו של המוצר, יידרש היצואן  להגיש בקשת עדכון מוצר אליה יצורפו המסמכים הבאים:

 1. טופס 2.07 בקשה לעדכון מוצר – על מנת לחסוך זמן בטיפול בבקשתכם, עליכם להקפיד ולמלא את כלל סעיפי הבקשה לעדכון מוצר קיים (ראה​ קישור לטופס). לשימושכם טופס הסבר למילוי בקשה לעדכון מוצר קיים  (ראה קישור לדברי הסבר למילוי).
 2. מפרט טכני של המוצר  – בו יפורטו כלל הפרטים לגבי המוצר ובכלל זה שם המוצר, תמונה/איור מדויק שלו, שם מסחרי, תיאור טכני ומפרט ביצועים, השימוש הייעודי במוצר, שימושים פוטנציאליים של המוצר ועוד. כמו כן, יש לפרט אודות ההבדלים הקיימים בין המוצר הרשום והשינויים/עדכונים שבוצעו (יש לצרף גם את המפרט הישן) (קישור להנחיות לכתיבת מפרט​).
 3. מכתב מלווה המפרט את פרטי הפניה. (קישור לפורמט למכתב מלווה​).

הגשת הבקשה לאפ"י תבוצע באמצעות דואר ישראל או תיבות הדואר של אפ"י הפרוסות בקריה- בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים בקישור.

 

לתשומת ליבכם,  ניתן לבצע עדכון שם שיווקי במייל שיכיל את הטופס הבא : בקשה לעדכון שם שיווקי במייל וישלח לכתובת המייל api_technology@mod.gov.il .

יש לרשום בכותרת המייל: בקשה לשינוי שם שיווקי למוצר שמספרו באפ"י XXXXXXX ולצרף הטופס המלא למייל.

 

 דגשים ואופן טיפול

על היצואן להקפיד על הגשת בקשה תקינה – טופס 2.07 שמולא במלואו וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים. לאחר קבלת הבקשה באפ"י יישלח ליצואן "אישור קבלת בקשה לעדכון מוצר קיים באפ"י" ויחל הטיפול בבקשתו.

הגשת בקשה חסרה – במידה וטופס בקשה לא מולא כנדרש ו/או חסרים מסמכים אחרים, ישלח ליצואן עדכון באמצעות דוא"ל ובו בקשה להשלמת פרטים תוך 60 ימים. הטיפול בבקשה יושהה עד להשלמת הפרטים הנדרשים. 

בנוסף, יתכן ובמהלך הטיפול בבקשה ידרשו פרטים נוספים מהיצואן לצורך השלמת התהליך. במקרה זה, תשלח ליצואן הודעה באמצעות דוא"ל ובו בקשה להשלמת פרטים תוך 60 ימים. הטיפול בבקשה יושהה עד להשלמת הפרטים הנדרשים.

תשומת הלב כי במידה שלא תתקבל התייחסות היצואן במועד, תיסגר הבקשה והיצואן יידרש להגישה מחדש. הודעה על כך תועבר ליצואן.

טיפול בבקשה לעדכון מוצר קיים באפ"י – במהלך הבדיקה יבחנו השינויים במוצר לרבות אופן השפעתם על הסיווג הטכנולוגי והביטחוני. בסיום הטיפול תישלח ליצואן תעודת זהות עדכנית של המוצר הכוללת את השינויים.

ניתן להתעדכן בדבר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות אתר ה- ECOM או על-ידי פניה למרכז שירות ליצואן (קישור לדרכי ההתקשרות).

 

בדיקת מוצרים ברשימות הפיקוח וקבלת סיוע מאפ"י 

באחריות היצואן לבדוק האם המוצר שלו מפוקח על פי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 והצווים מכוחו (להלן רשימות הפיקוח) ולפעול בהתאם להוראות החוק.

באפשרות היצואן לפנות לוועדת תכולה באפ"י לצורך קבלת סיוע בבחינה כאמור.

הנחיות לאופן הגשת בקשה:

1.     במידה וקיימת חוו"ד לפיה המוצר אינו נדרש בפיקוח על היצואן להגיש עמדה מנומקת ומפורטת הכוללת הצהרה בחתימת מנכ"ל החברה כדלקמן –

"הנני מצהיר בזאת כי המידע הטכני והמידע הנלווה לבקשה זו הינו מלא ומדויק. כמו כן בוצעה בדיקה מלאה לעמידת המוצר, נשוא בקשה זו, בסעיפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 והצווים מכוחו, המעודכנים נכון להיום".

2.     כמו כן, יש לצרף למכתב את המסמכים הבאים:

 1. תכנית עבודה או מסמך דרישה/איפיון קדם הליך הפיתוח.
 2. ברושורים של המוצר, מפרט טכני (Technical Specification) (קישור להנחיות לכתיבת מפרט​) ותרשים מלבנים (תיאור של הקשרים הפונקציונליים בין המודולים שבמוצר).

3.     אם הנכם מגישים בקשה לבחינת מוצר שכבר מופיע ברישומי אפ"י, יש לציין את מספר המוצר כפי שהוגדר באפ"י (מספר בפורמט 200XXXX או  XXXXXXXX - י30).

הגשת הבקשה לאפ"י תבוצע באמצעות הדואר האלקטרוני - Api_technology@mod.gov.il

במידה והנך יצואן רשום באפ"י ואתה מבקש בנוסף לבדיקה גם לרשום את המוצר באפ"י (במידה ויוחלט שהוא נמצא בפיקוח) יש לציין זאת באופן בולט במכתב הנלווה לבקשה (סעיף 1) וכן לצרף לבקשה את טופס 2.06 – "בקשה לרישום מוצר חדש" בהתאם למפורט בסעיף בקשה לרישום מוצר חדש באפ"י (ראה פירוט בשלב רישום מוצר חדש).

בכל שאלה נוספת בנושא זה – ניתן לפנות לתחום טכנולוגיות באפ"י בכתובת: Api_technology@mod.gov.il

 

איחוד מוצרים למשפחות

במסגרת שיפור השירות ליצואן, הפחתת הנטל הרגולטורי ופרויקט ת.ז מוצר, עלה הצורך באיחוד מוצרים למשפחות.

באפ"י רשומים כיום מוצרים רבים פעילים, כאשר במקרים רבים, מדובר במוצרים דומים או זהים, שאין בהפרדתם משמעות או הצדקה בהיבטי רישוי ופיקוח.

איחוד מוצרים למשפחות יאפשר התאמה של מספר המוצרים הרשומים באפ"י לצרכים של היצואן, יצור תשתית נתונים מטויבת, ימנע רישוי יתר ויקצר את זמני הטיפול.

 

עקרונות מנחים:

  1. הפעילות לאיחוד המוצרים תתבצע בשיתוף ובתיאום עם היצואנים.
  2. מוצר מוביל – ככלל, יהיה המוצר בעל הביצועים הטובים ביותר מביו המוצרים הנבחנים. מוצר זה יירשם בתשתית המוצרים המאוחדים כ'מוצר אב' ולאחר האיחוד יכלול תחתיו את כל המוצרים שאוחדו ('מוצרים בנים').
  3. איחוד המוצרים יתבצע רק לגבי מוצרים בעלי אותה רמת סיווג ביטחוני.
  4. איחוד המוצרים משמעותו החלה של כל הרישיונות הקיימים למוצר האב על המוצרים הבנים שירשמו באותה משפחה.

תהליך העבודה:

  1. היצואן יעביר לאפ"י בקשה לאיחוד מוצרים בהתאם למפורט בדברי ההסבר הבאיםהבקשה תוגש בצירוף טופס להגשת בקשה בנושא איחוד מוצרים (קישור לטופס), מפרטים טכניים של המוצרים לאיחוד ומכתב מלווה הכולל טבלת נתונים לצורך השוואה בין המוצרים.
  2. עם קבלת בקשה לאיחוד מוצרים מהיצואן, תתבצע בחינה של המוצרים אשר ימופו ע"י תחום טכנולוגיות ו-MTCR, בשיתוף עם חטיבות הרישוי באפ"י ובמידת הצורך גם גורמים נוספים במעהב"ט.
  3. בסיומו של תהליך הבחינה, הבקשה תועבר לאישור הרשות המוסמכת.
  4. בהתאם להחלטת הרשות המוסמכת יוציא תחום טכנולוגיות תשובה רשמית ליצואן בדבר ההחלטה באשר לאיחוד מוצריו.
  5. מספר מוצר האב יקבל שם של משפחה- משפחת מוצרי ....', ומוצר האב יהפוך להיות חלק מהמוצרים הבנים הרשומים תחת המשפחה.
  6. את מוצרי הבנים שאוחדו תחת מוצר האב אפ"י יהפוך ל"לא פעילים" והם יעודכנו בתעודת הזהות למוצר האב.

השפעת איחוד המוצרים בהיבטי הרישוי:

  1. מוצר האב יישאר מוצר פעיל, כולל כל הרישיונות המאושרים לו.
  2. לא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות לרישיונות שיווק ויצוא עבור מוצרי הבנים.
  3. הרישיונות הקיימים למוצרי הבנים ישארו פעילים וניתן יהיה להאריך את תוקפם, בהתאם למדיניות היצוא הביטחוני התקפה באותה העת.
  4. טופס הבקשה לרישיון יצוא שיוגש לאחר האיחוד יכלול את שם המוצר עליו היצואן מבקש את הבקשה: במידה ומדובר במשפחת המוצרים כולה ירשם את שם מוצר האב. במידה ומדובר במוצר\י בנים יציין הן בבקשה למוצר והן בהצהרת השימוש ומשתמש הסופי את שם המוצר הספציפי אותו מבקש לייצא (מוצר הבן).

 

     

כעת ניתן להגיש בקשות לרישיונות

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש