אודות היח' לאכיפה

 

 

כללי

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007  (להלן: "החוק" או "חוק הפיקוח") קובע כי אדם המבקש לעסוק, בין היתר, בשיווק או יצוא ביטחוני, מחויב בקבלת רישיונות מתאימים מטעם הרשות המוסמכת, כהגדרתה בחוק.

ליצוא ביטחוני השלכות כבדות משקל על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, יחסי החוץ שלה ואינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל. על יצואנים להקפיד לפעול בהתאם להוראות חוק הפיקוח, התקנות הצווים מכוחו ובהתאם לרישיונות שניתנו להם, בדגש על התנאים הקבועים ברישיונות. במקרה של ספק לגבי הצורך בקבלת רישיון או באשר לתנאי הרישיון, מומלץ לפנות לאגף הפיקוח על יצוא ביטחוני במשרד הביטחון (להלן: "אפ"י") לצורך קבלת ההבהרות הנדרשות.

יודגש כי על היצואן חלה האחריות לבדיקת מוצריו אל מול צווי הפיקוח השונים, לרישום במרשם היצוא הביטחוני, לקבלת רישיונות מתאימים, וכן לעמידה בכל תנאי הרישיונות.

במקרים של חשד להפרת הוראות חוק הפיקוח ו/או רישיונות אשר ניתנו מכוח החוק, בסמכות אפ"י לנקוט מול המפר בהליכי אכיפה, בהתאם לנסיבות המקרה. אפ"י יאכוף באופן קפדני את ההוראות האמורות על פי הסמכויות הנתונות לו.
אודות יחידת האכיפה

באפ"י פועלת יחידה אשר באחריותה לפקח על מילוי הוראות חוק הפיקוח, התקנות והצווים מכוחו וכן על מילוי התנאים הקבועים ברישיונות אשר ניתנו בהתאם לחוק הפיקוח (להלן: "יחידת האכיפה ").

יחידת האכיפה נוקטת בפעולות אקטיביות במטרה לוודא שהוראות החוק נשמרות. בכלל זה, מקיימת יחידת אכיפה ושת"פ בינ"ל שיתוף פעולה עם גורמים שונים ביניהם רשויות המכס, על מנת לוודא, למשל, כי קיימת התאמה בין תכולת המטענים היוצאים מהארץ אל מול רישיונות היצוא שניתנו, וכן מבצעת ביקורות אצל יצואנים כדי לוודא שהם פועלים בהתאם לחוק ובהתאם לסטנדרטים שנקבעו על ידי הרשות המוסמכת. כמו-כן, מקיימת שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בארץ ובעולם על מנת לוודא שהערכים המוגנים שעומדים בבסיס חוק הפיקוח נשמרים.ייעוד יחידת האכיפה

מטרת יחידת האכיפה לפעול מטעם הרשות המוסמכת לביצוע פעולות פיקוח ואכיפה, על מנת לבדוק ולוודא כי פעולות היצואנים הביטחוניים מתבצעות עפ"י הוראות חוק הפיקוח. כמו כן, בין תפקידי יחידת האכיפה לגבש המלצה עבור הרשות המוסמכת כיצד לנהוג בעניין הפרה (לרבות האם לפתוח בהליכי חקירה פלילית או בהליך מנהלי).

 

סמכויות פיקוח

חוק הפיקוח מקנה ליחידת האכיפה את הסמכות לדרוש מכל אדם הכלול במרשם והנוגע בדבר, למסור לה מידע ומסמכים הנוגעים לפעולות הטעונות רישיון על פי החוק, לעניין מילוי חובותיו לפי החוק. כמו כן, ליחידת האכיפה יש סמכות להיכנס לכל מקום שבו יש יסוד סביר להניח כי מי שרשום במרשם היצוא הביטחוני או מי מטעמו מחזיק ציוד ביטחוני או ידע ביטחוני או נותן שירות ביטחוני, כדי לבדוק את קיום הוראות חוק הפיקוח. יחידת אכיפה ושת"פ בינ"ל אף מוסמכת לדרוש מבעלים או ממחזיק של ציוד ביטחוני, למסרו להם לצורך בדיקת עמידתו בתנאי רישיון שניתן לו על-פי החוק.

 

להלן קישור לחוברת בנושא אכיפה שחולקה בכנס אפ"י

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש