Wassenaar

 

הסדר ואסנאר על בקרת הייצוא של נשק קונבנציונלי וטובין וטכנולוגיות דו שימושיות הינו משטר פיקוח שבו חברות 42 מדינות.

הפיקוח על יצוא פריטים מרשימת הטובין והטכנולוגיות הדו-שימושיות שנקבעה בידי הסדר ואסנאר ייעשה כלהלן:

1.  לגבי פריטים המיועדים למשתמש סופי/ שימוש סופי אחרון, צבאי/ ביטחוני, אחריות הפיקוח מוטלת על משהב"ט.

 2. לגבי פריטים המיועדים למשתמש סופי אחרון/ שימוש סופי אחרון, אזרחי אחריות הפיקוח מוטלת על משרד הכלכלה בתיאום ובהתייעצות עם אפ"י.

 

בדצמבר 2021 פרסם הסדר וואסנאר עדכון לסעיפי ההסדר. להלן קישור לרשימה המעודכנת וכן לטבלה הכוללת את העדכונים כפי שפורסמו באתר וואסנאר.

תשומת לבכם, כי חלק מהעדכונים משנים חלק מסעיפי הפיקוח ו/או את תוקפם וכן, נוספו מספר הגדרות בנושאים שונים.

לעדכונכם.

 

אתר הפיקוח על הציוד הדו-שימושי שבאחריות משרד הכלכלה

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח), התשס"ח-2008

Wassenaar - רשימת הציוד שבפיקוח

  הסדר ואסנאר - שינויים ברשימות - דצמבר 2021.pdf

  הסדר וואסנאר - דצמבר 2021.pdf 

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש