MTCR

הפיקוח על יצוא ציוד, תוכנה וטכנולוגיות טילים

משטר ה- MTCR

משטר הפיקוח על יצוא ציוד, תוכנה וטכנולוגיית טילים, MTCR ( MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME ) הינו הסדר בינלאומי וולונטרי שמטרתו להיאבק בתפוצת מערכות לא מאוישות (טילים, מל"טים) המסוגלות לשאת נשק להשמדה המונית. ההסדר הוקם ב-1987 וחברות בו כיום 34 מדינות אשר מתאמות ביניהן את מדיניות הפיקוח על הייצוא בתחום זה, על בסיס קווים מנחים (GUIDELINES) ורשימה הכוללת ציוד תוכנה וטכנולוגיות (הנספח ל-MTCR) המתעדכנת מעת לעת. החל מספטמבר 1991, מדינת ישראל קיבלה על עצמה לפעול על פי אמות המידה שקובע המשטר במדינה שדבקה בו, ופרסמה חקיקה בנושא.

לרשימת המדינות החברות במשטר ה-MTCR

נספח ל- MTCR


הנספח ל-MTCR (ה- ANNEX) מכיל 2 קבוצות/קטגוריות של פריטים אשר מכילים את הציוד, המכלולים והרכיבים אשר מפוקחים על-ידי ה-MTCR, ואת ציוד היצור והבדיקה, החומרים, התוכנה והטכנולוגיה שנדרשים לפיתוחם וליצורם.

 •  "קטגוריה-1" כוללת מערכות נשיאה שלמות (כולל ציוד יצור ובדיקה, תוכנה וטכנולוגיות שלהם), שמסוגלות להוביל מטען של 500 ק"ג ויותר, לטווח של 300 ק"מ ויותר. קטגוריה זו כוללת מערכות טילים, רכבי שיגור לחלל, רקטות מחקר, טילי שיוט, מל"טי מטרה וסיור. כמו כן כוללת קטגוריה זו תתי מערכות שלמות השמישות במערכות הנשיאה השלמות הנ"ל.
  פריטים שב"קטגוריה-1" הינם בעלי הרגישות הגבוהה ביותר.
  אם פריט מ"קטגוריה-1" נכלל במערכת מסוימת אזי מערכת זו תכלל גם היא ב"קטגוריה-1", אלא אם הפריט המשולב אינו ניתן לניתוק הסרה או שכפול.
 • "קטגוריה-2" כוללת פריטים שנועדו לשימוש צבאי/ביטחוני ו/או אזרחי, אשר ניתנים לשימוש במערכות שנכללות ב"קטגוריה-1" (כולל ציוד יצור ובדיקה, תוכנה וטכנולוגיה שלהן), וכן מערכות נשיאה שלמות שמסוגלות להוביל מטען כ​לשהו לטווח של 300 ק"מ או יותר ממנו, ותתי מערכות שלמות אחרות שלא נכללות ב"קטגוריה-1".

משטר הספקים בתחום טכנולוגיית הטילים, ה-MTCR, מודיע בהמשך למליאה השנתית ה-31 שקיים בדבלין בחודש אוקטובר 2017 על מספר שינויים בנספח אשר מהווה למעשה את רשימת הפיקוח של המשטר.

נספח מעודכן נמצא עכשיו לנוחיותכם באתר המשטר http://mtcr.info/ ובאפשרותכם לקבל באמצעותו מעקב אחר השינויים שנעשו בגרסה העדכנית (19 באוקטובר 2017) בהשוואה לגרסה הקודמת (18 במאי 2017).

להלן בתמצית אינדקס השינויים שתמצאו ברשימת הפיקוח:

 •  Item 3.A.2     Addition of controls on gel propellant rocket motors
 •  Item 3.B.3     Clarification of control text of flow forming machines
 •  Item 4.B.3     Clarification of control text for batch mixers & continuous mixers
 •  Item 4.C        Addition of a Technical Note
 •  Item 6.C.9.a  Clarification of control text
 •  Item 9.A.8     Clarification of control text
 •  Item 10.A      Addition of a Note
 •  Item 10.E.1   Clarification of References
 •  Item 11.A.3   Addition of controls and clarification of control text

 

נדרש לבדוק ולוודא כי סיווג ה-MTCR  בתשתית רישומי המוצרים שלכם הרשומים באפ"י תואם לשינויים החדשים, ולעדכן את אפ"י בכל שינוי בסיווג ה MTCR.

הפיקוח על יצוא פריטי MTCR

משהב"ט פועל על פי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני התשס"ז-2007.

הפיקוח על מתן רישיונות שיווק ויצוא לפריטי MTCR מבחין וקובע התייחסות בהתאם: 

 1. ל"קטגוריה" שבה נכלל הפריט המיוצא, לאילו מדינות- האם הן חברות/דבקות ב- MTCR או שאינן כאלה.
 2. למשתמש הסופי/שימוש סופי, במדינת היעד.
 3.  "לקווים המנחים ל- MTCR, " Guidelines", אשר מתפרסמים באתר האינטרנט של המשטר.

רישיון שיווק ביטחוני

היצואן יציין בטופס הבקשה ל"רישיון שיווק ביטחוני" המוגש לאפ"י, שמדובר בפריט MTCR, תוך התייחסות למשתמש סופי אחרון/שימוש סופי אחרון.

הבקשה תטופל בהתאם לנהלים ותועבר להתייחסות הגורמים הרלוונטיים.

רישיון השיווק ונספחיו יאושרו בחתימתו של ר' אפ"י.


רישיון יצוא ביטחוני

היצואן יציין על גבי טופס בקשה ל"רישיון יצוא ביטחוני" המוגש לאפ"י, האם מדובר בפריט MTCR.

לטופס הבקשה חייב היצואן לצרף "הצהרת MTCR" מאת ממשלת המדינה של המשתמש הסופי האחרון.

במקרה של אי התאמה בין בקשת רישיון יצוא ביטחוני לרישיון שיווק ביטחוני, בהיבט MTCR, תועבר בקשת רישיון היצוא הביטחוני לוועדת MTCR.

רישיון היצוא יאושר בחתימתו של ר' אפ"י.

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד טילים), התשס"ח-2008

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש