בקשת רישיון ייצוא ביטחוני

 
​​​    
 

בקשת רישיון יצוא ביטחוני

בקרוב תהיה יצואן מאושר

המדריך שלך לקבלת רישיון הייצוא

רקע כללי

 • חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני מחייב קבלת רישיון יצוא של ציוד לחימה וידע בטחוני, בטרם יבוצע בפועל היצוא מהארץ' לנוסח המלא היכנסו ל "חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני".
 • מבקש הרישיון עשוי להיות הבעלים של המוצר הביטחוני שביחס אליו מתבקש הרישיון, או לחילופין, נציגו או סוכנו של יצרן המוצר.
 • חשוב לדעת: מתן רישיון שיווק ביטחוני ליצואן, אינו מחייב את אפ"י במתן רישיון יצוא ביטחוני.
 • פעילות בנושאי יצוא ביטחוני ללא רישיון הינה עבירה פלילית ועלולים להיגזר בגינם העונשים הקבועים בחוק.

 

מהו המודל הדו-שלבי?

 • רישיון ייצוא ניתן רק למי שבידו רישיון שיווק בתוקף! 
 • קודם להגשת בקשה לרישיון יצוא עליך להגיש בקשה לרישיון שיווק.
 • רישיון היצוא הביטחוני יהיה תואם את רישיון השיווק הביטחוני (מי שפטור מחובת קבלת רישיון שיווק, יהא פטור מתנאי זה).

 

למה חייבים רישיון יצוא?

 • בין היתר כולל הייצוא הביטחוני יצוא של מוצרים רגישים כמו נשק ומערכות מתוחכמות, ולכן יש צורך לפקח על יצוא מסוג זה - משיקולים של שמירה על הביטחון הלאומי, רגישות ביטחונית, שמירה על זכויות אדם ועוד.
 • רישיון זה הינו בנוסף לכל רישיון הנדרש על פי כל דין.

 

על הפטור מקבלת רשיון יצוא:

 •  לבקשת אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י)  אישרה היום ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יום ב' 15/5/17, את תקנות הפטור מרישיון יצוא בטחוני. 
 • הפטורים הנ"ל הינם צעד ראשון בחבילת הקלות ליצואנים שיובאו לאישור וועדת חוץ וביטחון של הכנסת בתקופה הקרובה.
 • ההקלות צפויות לצמצם בעשרות אחוזים את הצורך בקבלת רישיונות שיווק וייצוא מאפ"י ובכך להקטין את הנטל הרגולטורי על היצואנים.
 • להלן ההקלות שאושרו:
 1. פטור מרישיון יצוא ​​זמני לשם הצגה והדגמה בתערוכה של מוצרים בלתי מסווגים לרשימת המדינות המותרות (עד 50 פריטים לפרק זמן של עד 90 ימים)
 2. פטור מרישיון יצוא זמני לשם הדגמ​ה של מוצר בלמ"ס למשתמש סופי לרשימת המדינות המותרות  (עד 50 פריטים לפרק זמן של עד 90 ימים)
 3. פטור מרישיון יצוא לצורך מתן שירות ותיקונים לתקופה של 10 שנים, לציוד ביטחוני שיוצא ברישיון ובלבד שלא יבוצע בו שינוי ו/או שיפור
 4. פטור מרישיון יצוא לשם החזרה ליצרן בחו"ל של ציוד ביטחוני בלתי מסווג, שיובא לארץ ברישיון (עד ל-50 פריטים) ושיכולותיו לא שונו ו/או שופרו
 5. פטור מרישיון יצוא לשם העברת ידע ביטחוני לייצור רכיב בלמ"ס במדינה מותרת כאשר הרכיב מיועד להיות מסופק למוסר הידע הביטחוני בישראל
 6. פטור מרישיון יצוא לשם החזרת ידע ביטחוני ​למוסר הידע בחו"ל
 7. פטור מרישיון יצוא לשם העברת ידע ביטחוני, שהוא בגדר 'נחלת הכלל'.

                 סעיפים 1-4 לא יחולו על ציוד ביטחוני שהינו כלי ירייה.

הבהרה בנושא יצוא להדגמה

לעניין סעיף 4 בתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון יצוא ביטחוני), התשע"ז - 2017, וכן לעניין רישיון יצוא להדגמה ללקוח זר, מובהר כי ההדגמה תבוצע ע"י היצואן או ע"י משווק מטעמו בלבד.

כל פעילות אחרת, כדוגמת השארת הציוד אצל הלקוח / המשתמש הסופי, הינה בבחינת השאלה ולא הדגמה, ונדרשת ברישיון יצוא מתאים.​


אז איך אני מגיש בקשה, בבקשה

הגשה באופן מקוון

 •  בקשות לרישיונות יצוא בלמ"ס, אשר ניתנות להגשה באופן מקוון, יוגשו לאפ"י באופן מקוון בלבד.
 •  במידה ולא ניתן להגיש הבקשה באופן מקוון, יש להגישה  על גבי טפסים הנמצאים באתר ובהתאם להנחיות.
 •  מוצרים להם נדרשת הצהרת שימוש ומשתמש סופי בעת הגשת בקשה לרישיון יצוא ביטחוני:

בעת הגשת בקשה לרישיון יצוא ביטחוני, יש לצרף הצהרת שימוש ומשתמש סופי (כמפורט בעמוד הבית > טפסים) למוצרים במשפחות המוצרים המצוינים להלן.

לתשומת ליבכם, הוראה זו תקפה גם במידה והמוצרים פטורים מרישיון שיווק ביטחוני בהתאם לתקנות הפטור מרישיון שיווק ביטחוני (((תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון שיווק ביטחוני), התשס"ח – 2008)) ו- ((תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון שיוור ביטחוני) (תיקון), תש"ע – 2010))).

 1. הצהרת שימוש ומשתמש סופי נדרשת גם במקרים בהם נדרש רישיון יצוא לחלקים עיקריים של אותם מוצרים, לרבות צב"ד ייעודי במקרים בהם מוגשת בקשת רישיון לצב"ד ייעודי שלא במסגרת מכירת המוצר.
 2. בכל מקרה שבו קיים ס​פק האם חלק נחשב לחלק עיקרי במוצר ניתן להתייעץ עם אפ"י, ועוד טרם הפניה לרישיון יצוא.

למען הסר ספק, לרשות המוסמכת שמורה הזכות לדרוש הצהרת משתמש סופי וכן מסמכים נוספים גם במקרים אחרים מאלו המופרטים בהודעה זו.


נדגיש כי טרם הגשת בקשה לקבלת רישיון ייצוא, יש לוודא כי ברשותכם המסמכים המפורטים כדלקמן:

1. רישיון שיווק מתאים ובתוקף (אלא אם השיווק נעשה על בסיס תקנת פטור).

2. אישור יצרן- במקרה של ייצוא ציוד של יצרן ישראלי אחר (במקרים בהם השיווק נעשה על בסיס תקנת פטור).

3. רישיון ייצוא קודם למכירה- במקרה של תיקונים, מכירת ח"ח, רישיון ייצוא זהה חוזר באותה השנה, מקרה רלוונטי אחר.

4. הצהרת שימוש ומשתמש סופי (EUC) והצהרת MTCR (במקרים הרלוונטיים) מלאות וחתומות על-ידי הגורמים הרלוונטיים.

5. טופס בדיקת חברות מלא וחתום ככל שהדבר נדרש בהתאם להנחיות אפ"י המופיעות באתר אפ"י בהסברים לטפסים, תחת הקטגוריה של רישיונות שיווק ורישיונות ייצוא.

6. הצהרת "בקשה לייצוא ללא תמורה לגורם זר" (במקרים הרלוונטיים).


                          להלן משפחות המוצרים המחייבים קבלת הצהרת שימוש ומשתמש סופי (עודכן בתאריך 22.09.2022)

 

מס"ד​

משפחות מוצרים המחייבים קבלת הצהרת שימוש ומשתמש סופי

חלקים עיקריים שגם ידרשו בהצהרת משתמש (כאשר הם מיוצאים בנפרד)

הערות/הבהרות​
1​פלטפורמות עיקריות - ימיות, אוויריות ויבשתיות, מאוישות ובלתי מאוישות, לרבות  השבחות 

מנועים, שלדות, בלונים נושאי מטע"דים​

בלון כולל מערכת העגינה שאינו כולל מטע"דים אינו נדרש בהצהרות​

2​מערכות ארטילריות, לרבות תותחים, מרגמות, מטולי רקטות רב קניים ותחמושת עבורם , שקוטרם גדול מ- 75 מ"מ

קנים

3​רקטות, טילים, מנועים עבורם ואמצעים לשיגורם

ראשי ביות , אמצעי ניווט​

4​לוויינים, מוצרי לוויינים ומערכות נלוות, לרבות גלאים, מקררים ושפופרות המיועדות עבורם

מערכות הנעה, מערכות שיגור, תחנות קרקעיות, רכבי חלל (חלליות,גששיות וכו')​

5​מערכות תצפית יום ולילה

מצלמה טרמית (מקוררת/לא מקוררת), גלאי(מקורר/לא מקורר), אמצעי בתחום SWIR, מציין לייזר​

6​כלי נשק (אקדחים , רובים) ותחמושת עבורם

משתיקי קול, כוונות "חכמות" עם בקרת אש, קנים, גוף הנשק, צינה ​

7​ציוד נפיץ

חומרי מוצא, רש"קים, מרעומים ​

8​אמצעי האזנה, ציטוט, ניטור ואיכון

מקלטים, פותחי הצפנה ​

9​מיגון לרק"מ, פאסיבי בלבד מרמה 3 ומעלה
10​מערכות ל"א
11​מערכות אלינט, קומינט וסיגינטמקלטים
12​מערכות חסימה, הטעיה ושיבוש

מקלטים ומשדרים, נורים/מוץ להגנה מפני טילים​

הטעיה - מערכות הסוואה טרמיות, מכ"מיות​

13​מערכות מכ"מ​
14​ציוד ניווט ורכיביוג'יירו,INS,GPS ,"מוצא צפון"​
15​מערכות שו"ב​
16​מערכות אקוסטיקה לאיתור, זיהוי, הטעיה ושיבוש​

רכיבי קליטה ושידור (הידרופונים, משדרים, סיבי חישה), מרעומי קרבה אקוסטיים, יחידות ניתוח ועיבוד אותות אקוסטיים, חומרים בולעים ומבודדים

17​ציוד לייזר

ללא סמני לייזר ו- מד טווח לייזר​

18​העברת ידע לפיתוח,ייצור ותחזוקה דרג ד'
19​העברת ידע המתייחס לכוחות ביטחוןבהתאם לחוק  סעיף 2 (2) – ידע המתייחס לכוחות ביטחון
20​ציוד לפיזור הפגנות
21​ציוד, תוכנה וטכנולוגיה , אשר נכללים בקבוצה 1 או 2 של ה-MTCR
22​ציוד מסווג
23​סייבר
24​קיטי הנחיה לרקטות,פגזים ופצצות

                    

הערות כלליות לנושא הדגמות: 

 1.  במקרים של יצוא לטובת הדגמה, היצואן לא יידרש להמציא הצהרת שימוש / משתמש סופי ובלבד שהציוד ימצא ברשותו או ברשות גורם מטעמו כל זמן בו הציוד ימצא מחוץ לישראל. למען הסר ספק, בזמן הובלה היצואן לא יידרש להחזיק ברשותו את הציוד ובלבד שיבטיח כי לא תהיה כל גישה לציוד על ידי כל גורם למעט אלה המעורבים בהובלה.
 2.  יצוא לטובת הדגמה שאינה מבוצעת על ידי היצואן / משווק מטעמו (משמע העברת המוצר ישירות ללקוח) נדרש בקבלת הצהרת שימוש ומשתמש סופי.
 3.  יצוא של ציוד אשר עשוי להתכלות או להיהרס במהלך או בעקבות הדגמה, יחשב כיצוא סופי ועל כן יידרש בהצהרת שימוש / משתמש סופי.

 קישור לדגשים ופירוט השינויים​.


 •  לאחר קליטת הבקשה ישלח ליצואן אישור קבלה אשר מהווה אסמכתא למועד הגשת הבקשה ולקליטתה באפ"י.
 •  הטיפול בבקשה לקבלת רישיון יצוא, הינו תהליך מורכב התלוי באופי המוצר, סיווגו הביטחוני ועוד.
 •  חוסר בפרטים או באישורים או אי התאמה בפרטים, יגרמו לעיכוב בטיפול או להחזרת הבקשה ליצואן. אם הבקשה לא מולאה כנדרש, תתבצע פנייה להשלים את החסר - לצורך השלמת הטיפול בבקשה.
 •  שימו לב: במקרים מסוימים, הבקשה לרישיון יצוא ביטחוני תדחה ואפ"י יודיע ליצואן כי חל עליו איסור לבצע את היצוא.
 •  לאחר שהרישיון ייחתם ע"י אפ"י תוקפו עד שלוש שנים. לאחר מכן יש לבקש חידוש רישיון.
 •  מומלץ שהיצואן יוסיף התניה מתאימה בחוזה מול הלקוח, לפיה הוצאת ציוד מהארץ מותנית בקבלת רישיון יצוא.


בקשתך אושרה כעת!

 

אפ"י אישרה את בקשתך? ברכות! יימסר לך עותק מקורי של הרישיון. כמו בשיווק גם כאן ניתן לקבל את הרישיון באמצעים דיגיטליים וחלק מהרישיונות ניתן להוריד באמצעות אתר הeCom

אתה יכול לייצא ולהוציא את המוצר, הידע או השירות אל מחוץ לגבולות המדינה.

 

מהם הסוגים השונים של רישיונות יצוא?

קיימים שני סוגים של רישיונות יצוא:

 • רישיון ליצוא ציוד
 • רישיון ליצוא ידע

 

 • קיימת אבחנה בין רישיון יצוא הניתן למכירת ציוד, לבין רישיון יצוא הניתן להעברת ידע:

רישיון יצוא לציוד - כולל אישור לייצא גם הוראות תפעול ושימוש של המוצר המיוצא, המהווים חלק בלתי נפרד מהציוד הנמכר (ומרישיון היצוא).

רישיון יצוא לידע - כולל הדרכה ויעוץ בענייני בטחון והעברת ידע לטובת ייצור ציוד בטחוני.

 

מסירת הרישיון המאושר

הרשות המוסמכת מאשרת את רישיון היצוא הביטחוני.

היצואן יקבל לידיו העתק מקורי של רישיון היצוא החתום וחל עליו איסור לבצע כל שינוי ברישיון.

רישיון היצוא החתום ע"י הרשות המוסמכת, הינו הרישיון ליצוא של ציוד וידע בטחוני הבלעדי והחוקי בארץ.

 

תוקף הרישיון

תוקף רישיון היצוא: עד שלוש שנים מיום הוצאתו.

הארכת תוקף הרישיון תעשה על גבי בקשה חדשה בצירוף עותק של הרישיון שפג תוקפו.

 

התלייה/ביטול/השהיית רישיון

ראש אפ"י רשאי להתלות רישיון יצוא או להשהותו או לבטלו, לאחר שהרישיון נחתם ונמסר ליצואן, וזאת בהתאם לחוק/התקנות לחוק ולשיקול דעתו של המנכ"ל.

הודעה על כך תובא לידיעת היצואן ולידיעת המכס.

 

סוגי רישיונות נוספים

לצד רישיון השיווק הביטחוני ורישיון היצוא הביטחוני, קיימים רישיונות נוספים הנוגעים בהיבטים אחרים של היצוא הביטחוני לנוסח החוק.

 • רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית: חובה לקבל רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית בכל הנוגע למכירת ציוד הכלול תחת צו הפיקוח על יצוא ביטחוני.
 •  רישיון העברת המשך: בעל רישיון יצוא ביטחוני שנקבע ברישיונו תנאי בנוגע לזהות המשתמש הסופי, לא יתיר למשתמש הסופי לבצע העברה לאדם אחר של הציוד הביטחוני או של הידע הביטחוני שלגביו ניתן הרישיון, לאחר שהגיע לידיו, אלא אם כן קיבל בעל רישיון היצוא הביטחוני רישיון לכך מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי הרישיון.
 •  רישיון שינוי שימוש סופי:  בעל רישיון יצוא ביטחוני שנקבע ברישיונו תנאי בנוגע לשימוש הסופי, לא יתיר למשתמש הסופי לשנות את השימוש הסופי בציוד הביטחוני או בידע הביטחוני, לאחר שהגיע לידיו, אלא אם כן קיבל בעל רישיון היצוא הביטחוני רישיון לכך מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאי הרישיון.

טרם ביצוע אחת מהפעולות המפורטות לעיל, על היצואן למלא טופס 15ב– בקשה לרישיון העברת המשך/בקשה לרישיון שינוי שימוש סופי ולקבל רישיון מהרשות המוסמכת.

הערות חשובות

 • הרישיון ניתן לעסקה כולה ומאפשר ביצוע של מספר משלוחים במסגרת זו, בכפוף לתנאים שברישיון היצוא.
 •  חשוב להקפיד שפריטי הציוד המיוצאים מהארץ יהיו תואמים את הפרטים ו/או ההגבלות שברישיון היצוא,
 •  יש לשים לב כי הוצאת ציוד לצורך תערוכה/תצוגה/ ניסוי/ השאלה/תיקונים בחו"ל מחייבים אף הם הצטיידות ברישיון יצוא ביטחוני אלא אם ניתן פטור לגביהם. במקרים אלו, מצוין ברישיון כי מדובר ביצוא "ללא תמורה".
 • בסמכות אפ"י להגדיל את הערך הכספי הנקוב ברישיון היצוא, בגין הפרשי שער מטבע, בסכום שלא יעלה על 25% מהסכום המקורי. (לבקשת הגדלה>>)
 • העברת ידע ביטחוני ליחידים ולחברות בשליטה זרה בישראל – העברת "ידע ביטחוני" לתושב חוץ מהווה, על פי החוק, פעולת ייצוא גם אם הפעולה נעשית בתוך גבולות ישראל. לפיכך כל אדם המבקש להעביר ידע לתושב חוץ או לחברה בשליטה זרה (לדוגמא: חשיפה של תושבים זרים לטכנולוגיות וידע במהלך ביקור במתקני תעשיות ביטחוניות בישראל), חייב לקבל קודם לכן רישיון שיווק או רישיון ייצוא.
 • הצהרת משתמש סופי עבור יצוא זמני של ציוד ביטחוני - במקרים של יצוא זמני להשאלה ו/או ניסויים ובדיקות לגורם זר, שבהם ציוד ביטחוני נשאר בחזקת אותו גורם, נדרש לצרף לבקשה לרישיון היצוא הצהרת שימוש/ משתמש סופי. בסע' 6 בהצהרה (פרטי שימוש) תפורט מהות השימוש שייעשה במוצר – בחינת המוצר לטובת רכש עתידי, שילוב בפלטפורמה (לרבות ציון סוג הפלטפורמה),  ניסויים ובדיקות לטובת בדיקת עמידות בתנאי סביבה מסוימים וכד'. הנחיה זו רלוונטית עבור מוצרים אשר נדרשים בהצהרת שימוש/משתמש סופי בלבד, ע"פ הרשימה המפורסמת באתר אפ"י, או שרישיון השיווק ככל שניתן כולל תנאי לקבלת הצהרת שימוש/משתמש סופי.
 •  הבהרה בנושא רישיון יצוא לתיקונים - ככלל, רישיון יצוא לתיקונים, באחריות ו/או בתמורה, מאפשר ליצואן לייצא ללקוח פריט חלופי / מתוקן רק לאחר שהפריט התקול הוחזר ארצה. במקרים בהם נדרש היצואן לשלוח ללקוח פריט חלופי בטרם החזרה ארצה של הפריט התקול, עליו לציין זאת במפורש בטופס בקשת הרישיון וכן במכתב המלווה תוך צירוף המסמכים הבאים:
 1. משלוח של חלק עיקרי של מוצר הנדרש בהצהרת משתמש סופי - נדרש לצרף לבקשה EUC בעבור החלק החלופי, חתומה ע"י הלקוח.
 2.  משלוח של חלק שאינו נדרש בהצהרת משתמש סופי - נדרש לצרף התחייבות של הלקוח אל מול היצואן  להחזרת הפריט התקול ארצה בתוך 3 חודשים ממועד קבלת הפריט החלופי.
 3.  משלוח של ציוד מתכלה או ציוד מסוכן פג תוקף שמיועד להשמדה ע"י הלקוח - ככל שהציוד נדרש בהצהרות יש לצרף לבקשה EUC עבורו.
 • בכל מקרה של שינוי או תקלה הנוגעים למוצר/מדינת היעד/סווג בטחוני/היקף עסקה/עובדי החברה הקשורים לעסקה ולרישיון - יש לדווח מידית לאפ"י
 • הנחיות ביטחון לאחר קבלת רישיון יצוא ביטחוני - במקרים מסוימים ימסרו ליצואן הוראות בטחון ספציפיות. קיומו של הרישיון בידי היצואן אינו פוטר את היצואן מהחובה לקבל ולקיים את הוראות הביטחון במלואן.

לטבלת קודי מכס לחץ כאן

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש