בקשת רישיון שיווק ביטחוני

 
​​       
 

קודם שיווק, אחר כך יצוא!

 

הכל על קבלת רישיון שיווק ביטחוני

רקע כללי

 • חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני מטיל חובה לקבל רישיון שיווק ורישיון יצוא החתומים ע"י אפ"י למטרת עיסוק בייצוא ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני ושירות ביטחוני (לנוסח המלא היכנסו לפרק חקיקה)
 • רישיון השיווק משמש את היצואן הביטחוני בשלב השיווק - שלב המשא ומתן עם הלקוח הפוטנציאלי. על היצואן חל איסור לבצע כל פעילות לקידום שיווק ויצוא ביטחוני ללא קבלת רישיון למעט הפטורים מהצורך ברישיון שיווק כפי שנקבע בתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני.

 

מהו המודל הדו-שלבי?

 • רישיון שיווק ביטחוני מהווה תנאי לקבלת רישיון יצוא ביטחוני.
 • לא יוענק רישיון יצוא ביטחוני ליצואן שלא קיבל רישיון שיווק ביטחוני! למעט מקרים בהם היצואן פטור מרישיון שיווק ביטחוני.

 

{{b.category }} ({{b.arr.length}} שאלות) {{b.category }} ({{b.arr.length}})

למה חייבים רישיון שיווק?

 • חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007, מטיל חובה לקבל רישיון שיווק החתום ע"י הרשות המוסמכת למטרת עיסוק ביצוא ציוד בטחוני ו/או ידע בטחוני/שרות ביטחוני, על כל  "אדם" שהוא אזרח או תושב קבע בישראל או חברה/תאגיד הרשומים בישראל, על מתווך ועל סוכן מייצג, שהם אזרחים או תושבי קבע בישראל - המבקשים לנהל מו"מ בקשר למכירת ציוד בטחוני/ידע בטחוני/שרות ביטחוני - וזאת כמוגדר בחוק.
 • ברישיון השיווק הביטחוני יפורטו המוצרים, המדינות וההתניות המאושרים לניהול מו"מ.
 • למען הסר ספק יצוין כי חובת קבלת הרישיון חלה גם במקרים של מגעים מוקדמים, בארץ או בחו"ל, לקידום עסקה (אף אם לא נסתיימו בחתימה על חוזה או בקבלת תמורה), ובכלל זה: הצעת נושא או מוצר, פיתוח, שיווק, תיווך, יעוץ, הדרכה, מתן ידע, אימון ויצוא ציוד, כמפורט בחוק ובתקנות.
 • פעילות בנושאי שיווק ויצוא ביטחוני ללא רישיון, הינה עבירה פלילית ועלולים להיגזר בגינה העונשים הקבועים בחוק.
 • מבקש הרישיון עשוי להיות היצרן של המוצר הביטחוני שביחס אליו מתבקש הרישיון, או לחילופין נציגו או סוכנו של יצרן המוצר. כאשר היצרן כבר רשום במרשם וברשותו כבר קיים רישיון שיווק ביטחוני. מובהר כי לצורך הגשת הבקשה, גם על היצואן להיות בעל רישום תקף במרשם היצוא הביטחוני באפ"י.

 

אז איך אני מגיש בקשה, בבקשה?

 • בקשות לרישיונות שיווק למוצרים שאינם מסווגים, אשר ניתנות להגשה באופן מקוון, יוגשו לאפ"י באופן מקוון בלבד.
 • מצ"ב לעיונכם דף הסבר המכיל הנחיות להיערכותכם ולשימוש לצורך הגשה מקוונת. וכן  מדריך להגשת בקשה מקוונת לרישיון שיווק למוצרים בסיווג בלמ"ס באמצעות אתר eCom
 • לתשומת ליבכם, בעת הגשת בקשת רישיון ללקוחות חדשים בחו"ל שאינם קיימים במערכת המיחשוב, עליכם לפנות, לצורך הוספת הלקוחות למערכת , למוקד השירות הטלפוני ליצואן בלבד בטלפון   073-2067400 בשעות הפעילות, או באמצעות משלוח דוא"ל תיבת המייל api_outreach@mod.gov.il, רק לאחר הוספת הלקוח החדש תוכלו להמשיך בהגשת הבקשה לאפ"י להמשך הטיפול.
 • ניתן לצפות כל הזמן בסטטוס הבקשה ובתוקף הרישיון באמצעות אתר ה eCom.

 

הגשת בקשה לרישיון שיווק שאינה ניתנת להגשה באופן מקוון

 • יצואן המבקש לקבל רישיון שיווק - יוריד את הטפסים הרלבנטיים מאתר אפ"י.
 • את הבקשה לרישיון שיווק ביטחוני יגיש היצואן לאפ"י, על גבי טפסים הנמצאים באתר ובהתאם להנחיות מילוי הטפסים המופיעים באתר. 
 • הרישיון ייחתם ע"י הרשות המוסמכת ותוקפו עד 4 שנים. תוקף הרישיון הקובע הינו תוקף ספר הרישיונות של היצואן  ולא לפי רישיון בודד.
 • 90 יום בטרם פקיעת תוקף הרישיונות על היצואן לבקש חידוש רישיונות השיווק.  
 • המלצות למתן רישיון או לדחיית הבקשה ניתנות ע"י ועדות מייעצות לראש אפ"י.
 • לרישיון השיווק יצורפו נספחים המהווים את פרוט ההנחיות לרישיון.
 • הנספח כולל: פירוט הרישיון, התניות לביצועו, הגבלות למוצר וליעד (במידה והן קיימות), פירוט טכני לגבי המוצרים שברישיון, פירוט סוגי המוצרים וחלוקתם לפי מדינות.
 • היצואן ימלא את הטפסים בשלמותם ויצרף את כל האישורים, הטפסים והמסמכים הדרושים, הסבר למילוי הטופס.
 • לבקשה לרישיון שיווק בנושאי לוט"ר/אבטחה/הדרכות בתחום הביטחון, על המבקש לצרף לטופס הבקשה עותק מפורט מהחומר התורתי/הדרכתי הרלוונטי.
 • לאחר הגשת הבקשה מקבל היצואן אישור קבלה אשר מהווה אסמכתא למועד הגשת הבקשה ולקליטתה באפ"י  והוא ישמש לצורך בירור ומעקב. הטיפול בבקשה לקבלת רישיון שיווק, הינו תהליך מורכב התלוי באופי המוצר, סיווגו הביטחוני ועוד. מומלץ להתאזר בסבלנות.

 

מסירת הרישיון

 • ליצואן המבקש יימסר עותק קשיח של רישיון השיווק או עותק דיגיטלי לבחירתו. מובהר באופן חד-משמעי כי רק רישיון זה מהווה אסמכתא חוקית עבור היצואן לניהול מו"מ ולפעילות בתחום קידום היצוא הביטחוני. הרישיון והנספח לו מהווים מסמך אחד.
 • כל שינוי מחייב פנייה חוזרת לאפ"י, אשר יבדוק את השינוי המבוקש וידאג להנפיק רישיון שיווק מתוקן או נספח מתוקן. כל עוד לא אושרו השינויים, חל איסור על היצואן לנהל את המו"מ בעניין התיקון המבוקש לרישיון.
 • עובד תאגיד אשר קיבל רישיון שיווק במסגרת התאגיד ופרש מעבודתו בו - הרישיון הנ"ל אינו חל לגביו ועליו להגיש בקשה חדשה לרישיון שיווק, אם ברצונו להמשיך לעסוק ביצוא ציוד או ידע ביטחוני.

התלייה/ביטול/השהיית רישיון

 • הרשות המוסמכת רשאית להתלות מתן רישיון שיווק או להשהותו או לבטלו, לאחר שהרישיון נחתם ונמסר ליצואן, וזאת בהתאם לחוק/התקנות לחוק ולשיקול דעתה של הרשות המוסמכת.
 • במקרה והרשות המוסמכת החליטה שקיימת סיבה להשהות, לבטל או להתלות רישיון שיווק, תימסר הודעה לבעל הרישיון בצירוף הנימוקים לכך.
 •  היצואן יהיה רשאי להופיע בפני הרשות המוסמכת, לערערו להשמיע עמדתו נגד ההחלטה.
 • המבקש יעודכן באשר להחלטה הסופית בעניין הערעור שהגיש. במקרים מיוחדים, בשל שיקולים ביטחוניים, יעודכן בעל הרישיון בע"פ (ולא בכתב) לגבי ההחלטה שהתקבלה בעניינו, בלי לפרט את סיבותיה.
 • ביטול/השהייה/התליית רישיון שיווק, משמעותו גם ביטול/השהייה/התליה של כל נספחי הרישיון, אשר צורפו לרישיון ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 • בקשה לרישיון שיווק למוצר בסיווג בלמ"ס תוגש לאפ"י בטפסים הנמצאים באתר היצואנים הביטחוניים eCom.
 • בקשת שיווק למוצר בסיווג "שמור" ומעלה יתבצע באמצעות שליחה של טופס הבקשה בדואר (הורדת הטופס אפשרית בפרק "טפסים" ובהתאם להנחיות).

 

בקשתך אושרה כעת!

 

אפ"י אישרה את בקשתך? ברכות! יימסר לך עותק מקורי של רישיון השיווק.

אתה יכול להתקדם צעד נוסף ולהתחיל במגעים מול הלקוח הזר עד לחתימת הסכם / קבלת הזמנה.  

 

בקשה להארכת תוקף רישיון שיווק ביטחוני

 • ספר רישיונות השיווק של כל יצואן ביטחוני תקף למשך 4 שנים, אלא אם נקבע אחרת בתנאי הרישיון.
 • לצורך הגשת הבקשה להארכת התוקף, על היצואן להיות בעל רישום תקף במרשם היצוא הביטחוני.
 • הבקשה תוגש לתחום המרשם באפ"י  לא יאוחר מ-90 ימים טרם פקיעת תוקף ספר הרישיונות.

 

הגשת בקשה ואופן הטיפול בבקשה:

 • יש להוריד טופס 2.05 "בקשה להארכת תוקף רישיון שיווק ביטחוני" ולמלא את הפרטים הנדרשים.
 • במידה והבקשה להארכת תוקף רישיונות השיווק הינה רק לחלק מתכולת הרישיון – נדרש לצרף כנספח לבקשה את טופס 2.07 בקשה לעדכון / ביטול פרטי מוצרים ברישיון שיווק.
 • על הבקשה יחתום רק מי שהוגדר כ"מגיש בקשות"  במרשם היצואנים הביטחוניים באפ"י.
 • ניתן לשלוח את הבקשה בדואר/להניח את הבקשה בתיבת הדואר של אפ"י;
 • הבקשה תיקלט ותיבדק, במידה והוגשה כנדרש, יישלח דוא"ל אישור קבלה למבקש או לחילופין פנייה לצורך השלמת הפרטים.
 • לאחר סיום הטיפול בבקשה, יישלח לחברה ספר הרישיונות שתוקפו הוארך עם פירוט בדבר שינויים במידה ונעשו.

פטור מרישיון שיווק ביטחוני

בכ"ט באב תש"ע (9 אוגוסט 2010) נכנס לתוקף תיקון תקנות הפיקוח על היצוא הביטחוני (פטור מרישיון שיווק ביטחוני).

תיקון זה החליף את סעיף 1 (3) בתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון שיווק ביטחוני), התשס"ח-2008 בנוסח חדש, אשר נועד להרחיב את הפטור מהחובה לקבל רישיונות שיווק ביטחוני לפעולת שיווק ביטחוני, מול גורם במדינה המופיעה ברשימת המדינות  המותרות לשיווק בהתאם לתקנת הפיקוח על יצוא ביטחוני, ולשימוש סופי במדינה המופיעה ברשימה הנ"ל ובקשר לציוד, ידע ושירותים ביטחוניים בלתי מסווגים, אשר אינם מופיעים ברשימת הציוד שעליו לא חל הפטור.

 

שים לב!

פטור מרישיון שיווק ביטחוני חל על שלב השיווק בלבד, ואין במתן הפטור מרישיון השיווק כדי להבטיח מתן רישיון יצוא ע"י הרשות המוסמכת. לפיכך, טרם ביצוע היצוא בפועל, נדרש היצואן להגיש בקשה לרישיון יצוא במסגרתה ייבדקו, בין היתר, מדינת היעד והלקוח במדינת היעד.

 

עיון ברשימת המדינות המותרות לשיווק

עיון ברשימת המדינות המותרות לשיווק בהתאם לתקנת הפיקוח על יצוא ביטחוני, יתאפשר לממוני פיקוח בלבד הרשומים במרשם היצוא הביטחוני ורישומם תקף בימי ושעות קבלת הקהל ובתיאום מראש.  

 

משפחות מוצרים מוחרגים הפטורים מרישיון שיווק למדינות מותרות

כחלק מהרפורמה בפיקוח על היצוא הביטחוני שאפ"י מוביל ובמסגרת המאמץ המתמשך לשיפור השירות ליצואן וקיצור זמני הטיפול, הוחלט על צמצום רשימת משפחות המוצרים המוחרגים והענקת פטור מרישיון שיווק למוצרים בלמ"ס ומעבר לתהליך חד-שלבי עבור רשימת המדינות המותרות. 

פרויקט ת.ז. מוצר כולל טיוב תשתית המוצרים הרשומים באפ"י, הגדרת אופן רישום המוצר ורמת הפירוט הנדרשת לטובת רישומו באפ"י. אישור רישום המוצר באפ"י (ת.ז. מוצר) הינו תוצר של פרויקט זה ונועד להביא לידיעתכם, היצואנים, את כלל פרטי המוצר, מאפייניו ומגבלותיו, במטרה להגביר את השקיפות וליצור בינינו שפה משותפת. 

אישור זה מהווה אבן דרך חשובה ומשמעותית ברפורמה, ומאפשר את הפעילות תחת תקנות הפטור מרישיון שיווק עבור מוצרים שהוסרו מרשימת המוחרגים.

 להלן רשימת משפחות המוצרים שהוסרו מרשימת המוחרגים ומעתה פטורים מרישיון שיווק למדינות המותרות עפ"י תקנות הפטור מרישיון שיווק, בכפוף לרישומם באפ"י וקבלת אישור רישום מוצר (ת.ז. מוצר) בגינם:

 1. מטוסי תדלוק.
 2. מטוסי משימה, שליטה ובקרה.
 3. אמצעי ראיית לילה ורכיבים עיקריים (מקרר, גלאי, מנוע).
 4. מערכות סייבר.
 5. מערכות עם יכולת שבירת הצפנה.
 6. כלים בלתי מאוישים למעט סעיף 16 א'-ג' ברשימת המוחרגים המעודכנת מטה.
 7. מוצרי לוויינות למעט סעיף 17 ברשימת המוחרגים המעודכנת מטה.
 8. הדרכות בתחום הלוט"ר בנושאים הבאים בלבד ובכפוף להתניות שיובאו לידיעת היצואנים הרשומים במרשם היצוא הביטחוני:
 1. הדרכות בנושא אבטחת אישים.
 2. הדרכות בנושא אבטח מתקנים.
 3. הדרכות בנושא אבטחת שדות תעופה.
 4. הדרכות בנושא אבטחת תחבורה ציבורית.
 5. הדרכות בנושא סריקה נגד חבלה.
 6. הדרכות בנושא הקמת ואימון יח' חי"ר עד רמת גדוד.
 7. הדרכות בנושא שיטור.

 

תשומת ליבכם כי תנאי לעמידה בתקנות הפטור מרישיון שיווק עבור רשימת משפחות המוצרים הנ"ל הינו רישום המוצר באפ"י וקבלת אישור רישום מוצר (ת.ז. מוצר) בגינו.

אפ"י מפיק ושולח בימים אלו את אישורי המוצר ליצואנים אשר סיימו להשלים את כלל הנתונים שהתבקשו במסגרת הפרויקט.

 

לעיון ברשימת התחומים/המוצרים שלא נכללים בפטור 

לעיון בכלל תקנות הפטור


מקרים הפטורים מחובת רשיון שיווק

בתקנות נקבעה סדרת מקרים בהם היצואן פטור מחובת רישיון שיווק, כגון:

 • הצגה בתערוכה של מוצרים בסיווג בלמ"ס
 • פרסום מידע באינטרנט של מוצרים בסיווג בלמ"ס
 • הצגת מידע עבור מוצרים בסיווג בלמ"ס לצרכי שיווק במדינות מסוימות, למעט לגבי מוצרים מוחרגים, כפי שפורסמו ברשימת ציוד לעניין זה
 • פעולות שיווק בקשר לציוד שניתן לגביו שירות ביטחוני בישראל
 • העברת ידע בלמ"ס/מפרט טכני לייצור בקב"מ במדינות מסוימות
 • החזרת ידע ביטחוני לגורם מחו"ל שמסר את הידע
 • העברת ידע ביטחוני שהוא "מידע בנחלת הכלל"
 • יצואן המבקש לברר האם מוצר/ידע מסוים מחייב קבלת רישיון שיווק, יפנה בכתב לר' תחום טכנולוגיות ו- MTCR באפ"י, זאת לאחר שבדק בעצמו בצווי הפיקוח.
 • היצואן ינהג בהתאם לתשובה שיקבל.
 • חשוב לציין, כי הפטור חל על שלב השיווק בלבד ואין במתן הפטור מרישיון השיווק כדי להבטיח מתן רישיון יצוא ע"י הרשות המוסמכת. 
 • טרם ביצוע היצוא בפועל, נדרש היצואן להגיש בקשה לרישיון יצוא במסגרתה ייבדקו, בין היתר, מדינת היעד והלקוח במדינת היעד.
בירורים

יצואן המבקש לברר האם נושא מסוים (מוצר/ידע) מחייב קבלת רישיון שיווק, יפנה בכתב לר' תחום טכנולוגיות ו-MTCR באפ"י, אשר יבצע עבודת מטה במשהב"ט וישיב ליצואן בכתב.

היצואן ינהג בהתאם לתשובה שיקבל (הצורך בהגשת בקשה לרישיון שיווק או פטור מצורך זה).  

אישור אפ"י לגורם זר

סיוע הרשות המוסמכת באישור על פטור מרישיון שיווק או על קיום רישיון שיווק ו/או יצוא ו/או רשיון עיסוק באמצעי הצפנה

 • כאשר הנכם מבקשים לקבל מאפ"י מכתב לגורם זר המעיד על פטור מרישיון שיווק ביטחוני או על קיומו של רישיון שיווק ביטחוני בתוקף ו/או רישיון יצוא ביטחוני בתוקף, המכתב יינתן בהתאם לקיום מספר תנאים, ע"י ראש אפ"י בלבד!
 • לבירור התנאים ולאופן קבלת המכתב יש לפנות ללשכת ר' אפ"י.

 

שימוש בנוהל מזורז

במקרים חריגים בהם נדרש טיפול דחוף בבקשה (מרשם/ רישיון שיווק/ רישיון יצוא),

ניתן לפנות בבקשה לאישור "נוהל מזורז" לר' אפ"י.

מכתב הבקשה חייב להיות חתום ע"י מנכ"ל החברה ובו יש לנמק היטב את הסיבה לבקשה בנוהל מזורז.

הבקשה תיבחן ע"י ר' אפ"י ובמידה ותאושר לטיפול בנוהל מזורז, בקשתכם תטופל בדחיפות האפשרית.

נציין כי את הבקשה לנוהל מזורז יש להגיש רק לאחר הגשת הבקשה במלואה לאפ"י.

נבקשכם לקחת בחשבון כי טיפול בבקשה ב"נוהל מזורז" פוגע בעבודת הרישוי השוטפת של היחידות המטפלות ועל כן יש לבקש אישור נוהל זו בצורה מושכלת ואחראית, ובמקרים חריגים בלבד.

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש