צו עיסוק באמצעי אב"כ

צו עיסוק באמצעי אב"כ

​1. ב-1 ביולי 2004 צו עיסוק באמצעי אב"כ נכנס לתוקפו צו הייבוא והייצוא (פיקוח על הייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני ), התשס"ד 2004-.
הצו מסדיר את הפיקוח על ייצוא של טובין, טכנולוגיה ושירותים בתחום הכימי, הביולוגי, והגרעיני. הצו נחתם על ידי שר הכלכלה ומשרדו מהווה את הרשות המוסמכת הקבועה בצו והאחראית על יישומו.
2. הצו נחקק לאור מגמה גוברת בזירה הבינ"ל להטיל פיקוח יעיל על ייצוא פריטים וטכנולוגיה בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני, העלולים לשמש לתכניות נשק בלתי קונוונציונליות ולטרור בלתי קונוונציונלי.
משטרי פיקוח (הכוונה להסדרים בין מדינות המכוונים לקביעת נורמות אחידות של פיקוח) הנוגעים לעניין הינם "קבוצת אוסטרליה" (AUSTRALIA GROUPלתחום הכימי והביולוגי ומשטר הספקים הגרעיניים (NUCLEAR SUPPLIERS GROUP לתחום הגרעיני.
3. ההתפתחות המשמעותית האחרונה בזירה הבינ"ל הייתה קבלת החלטה מס'  1540על ידי מועצת הביטחון של האו"ם העוסקת במניעת תפוצה בתחום הכימי, הביולוגי  והגרעיני המחייבת מדינות, בין היתר, לקיים חקיקת פיקוח על ייצוא בתחום זה וליישמה.
4. הצו מטיל איסור על ייצוא מישראל של טובין, טכנולוגיה ושירותים המיועדים לשמש בפיתוח וייצור של נשק כימי ,ביולוגי וגרעיני. בנוסף, מטיל הצו פיקוח על ייצוא מישראל של טובין, טכנולוגיה או שירותים המפורטים ברשימות שראשי הפרקים שלהן מופיעים בתוספת לצו והמבוססת על רשימות בינ"ל.  הרשימות עצמן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הכלכלה ובלשכות המחוזיות של משרד הכלכלה  ומתעדכנות מעת לעת בהתאם לעדכון רשימות המופקות על ידי המשטרים הרלוונטיים. הרשימות כוללות, בין היתר, גורמים ביולוגיים, פתוגנים, כימיקלים וכן מתקנים וציוד דו-שימושיים.
5. על היצואן המבקש לייצא טובין, טכנולוגיה או שירותים הקבועים ברשימות לעשות כן על פי רישיון שניתן על ידי הרשות המוסמכת  (מנהל סחר חוץ - אגף הפיקוח על היצוא דו - שימושי ואב"כ) בהתאם לצו .משרד הכלכלה מתייעץ עם משרד הביטחון/ אפ"י ומשרד החוץ טרם הענקת הרישיון ובהתאם לפרוצדורות הקבועות בצו. היצואן מחויב, כמובן, לפעול רק במסגרת הרישיון או ובהתאם לתנאיו .ייצוא ללא רישיון או בניגוד לתנאיו מהווה עבירה פלילית. בנוסף, מחויב היצואן לדווח, בתום כל שנה, לגבי פעילות ייצוא שהתבצעה ואשר הצו חל עליה.
6. בפניות לקבלת רישיונות ובקשות לפרטים נוספים יש לפנות לרשות המוסמכת במשרד הכלכלה.
באתר האינטרנט של משרד הכלכלה (מדור סחר חוץ), הועמדו לרשות היצואנים נוסח הצו (לרבות תרגום לאנגלית), רשימות הפריטים אשר בפיקוח, טפסי בקשת רישיונות ומידע נוסף. להלן הקישור - https://israel-trade.net/licensingdualuseexports / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש