רישום במרשם היצואנים

 
   
 

רישום במרשם היצואנים  - תנאי ראשון לקבלת רישיונות

 

בדקת והגעת למסקנה שאתה נחשב יצואן ביטחוני על פי החוק.

עכשיו עליך להירשם במרשם היצואנים.

 

 • הרישום הוא תנאי מקדים להמשך התהליך
 • כל מי שמבקש להירשם במרשם היצוא הביטחוני, נדרש למלא ולהגיש לאפ"י טפסים בליווי מסמכים שונים
 • לאפ"י יש סמכות לסרב, לאשר בכפוף לתנאים או להסיר רישום יצואן מהמרשם בהתאם להוראת החוק ולשיקולים השונים. במקרה של אי רישום, ליצואן שמורה הזכות לערער על ההחלטה.
 • תוקף הרישום - 5 שנים

 

להסבר באשר למילוי טופס חידוש תוקף הרישום

 

לרישום בהרחבה:

הגשת בקשה לרישום/חידוש רישום במרשם:

 • כל אדם (לרבות חברה/תאגיד) המבקש לייצא ציוד ביטחוני ו/או ידע ביטחוני ו/או שרות ביטחוני, כמשמעו על-פי חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני התשס"ז - 2007, חייב לקבל  אישור על רישום במרשם היצוא הביטחוני.
 • הרישום במרשם היצואנים מהווה תנאי מקדים לביצוע פעולות שיווק כלשהי ולקבלת רישיונות שיווק וייצוא לפי החוק.

 

אופן הגשת הבקשה לרישום במרשם:

על מנת לבצע רישום ראשוני ו/או חידוש רישום במרשם היצוא הביטחוני, היצואן נדרש להיכנס לאיזור האישי ולמלא את כלל הפרטים הנדרשים (למדריך להגשת בקשה לרישום).

רישום מקוון של יצואן חדש לאתר ה eCom

מדריך ליצואן החדש להגשת בקשת לרישום במרשם המקוון

 

 • אם הבקשה מולאה כנדרש, אפ"י תשלח ליצואן מכתב "אישור קבלת בקשה לרישום במרשם היצוא הביטחוני", המאשר את תאריך קבלת הבקשה.
 • אפ"י מוסמך לבחון את זהות היצואן, קיומו או היעדרו של עבר פלילי, לבצע בדיקה ביטחונית וכן לברר את עמידתו בהוראות החוק ועוד. על היצואן לחדש את הרישום במרשם (במידה והוא ממשיך לעסוק בתחום היצוא הביטחוני) אחת ל- 5 שנים, אלא אם כן נקבעה תקופה שונה על ידי הממונה על המרשם. כן יש לעדכן את הרשות המוסמכת תוך 30 יום ממועד השינוי, על שינוי בפרטי היצואן שהועברו לאפ"י.
 • מובהר ומודגש, כי אם הרישום במרשם היצואנים לא יבוצע, או שלא יחודש תוקפו, היצואן יהיה מנוע מלפעול בהתאם לרישיונות השיווק והיצוא שברשותו, ובכל מקרה, לא יינתנו לו רישיונות חדשים.
 • עם אישור סופי של הבקשה, אפ"י תשלח את "אישור רישום יצואן" בדואר רשום ליצואן.

    עדכון בדבר הנחיות חדשות לעניין עבודת יועצים מול הרשות המוסמכת

להנחיות מילוי ולטפסים שיש להגיש בעת בקשה לרישום במרשם היצואנים

 

בקשה לעדכון פרטים במרשם היצוא הביטחוני

 • חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני, מחייב את היצואנים הרשומים במרשם היצוא הביטחוני, להודיע על שינוי בפרטיהם כפי שמופיעים ברשומות אפ"י וזאת בתוך 30 יום ממועד השינוי. עדכון הפרטים מתבצע ע"י הגשת בקשה לאפ"י, בצירוף מסמכים רלוונטיים, ואופן הטיפול בבקשה דומה לאופן הטיפול בבקשות לרישום במרשם.

מדריך ליצואן הביטחוני להגשת בקשה לחידוש או עדכון במרשם

 

ממונה פיקוח מטעם התאגיד

 • ע"פ תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות) התשס"ח - 2008
 • מבקש שהוא תאגיד - על התאגיד לדאוג לכך שבמרשם היצוא הביטחוני ירשם ממונה פיקוח מטעם החברה.
 • העובד צריך להיות במשרה בכירה, כפוף ישירות למנכ"ל התאגיד ומוסכם על דעתו של אפ"י. העובד יירשם יחד עם התאגיד במרשם היצוא הביטחוני. הממונה מטעם החברה יחויב לעבור הדרכות שונות כתנאי לרישום.
 • הממונה מטעם התאגיד נדרש, בין היתר:
 • להכיר את החקיקה בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני
 • לשמש כגורם האחראי בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני בתאגיד
 • להיות איש הקשר מטעם התאגיד בהתנהלות מול אפ"י
 • לחתום על בקשות לרישיונות
 • לערוך בקרת התנהלות בתחום הייצוא הביטחוני בתאגיד
 • להיות אחראי על כתיבת נהלים פנימיים בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני

  

מכתב הנחיות לממונה פיקוח 

ממונה נכבד,

אנו מברכים אותך על מינוייך לממונה פיקוח על היצוא הביטחוני. אנא קרא בעיון רב את הדגשים וההנחיות להלן.

רקע

סעיף 3(4) לתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות), התשס"ח – 2008, קובע את החובה של תאגיד למנות עובד במשרה בכירה, שאושר על-ידי ר' אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני (להלן – אפ"י), לצורך ריכוז הדרכות בעניין חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז – 2007 (להלן – חוק הפיקוח), התקנות והצווים מכוחו, ותיאום הפעילות השוטפת מול אפ"י (להלן – ממונה פיקוח).

כמי שנושא באחריות ישירה לטיפול בנושא הפיקוח על היצוא הביטחוני, על ממונה הפיקוח מוטלת החובה להטמיע את הוראות חוק הפיקוח, התקנות והצווים מכוחו בתאגיד, להיות בקיא ולהתעדכן אופן שוטף בכל שינוי בהם ו/או בהנחיות אפ"י ולשמש כמוקד ידע בנושאים אלו בתאגיד.

בנוסף, על ממונה הפיקוח מוטלת האחריות לבצע את הפעולות המפורטות להלן. אי עמידה בהוראות אלו עלול להביא לביטול ר' אפ"י את מינוי ממונה הפיקוח.

 1. קביעת מנגנון פיקוח והכנת תכנית ציות אשר תגדיר את אופן הטמעת חוק הפיקו, התקנות והצווים מכוחו בתאגיד, תקבע קווים מנחים להתנהלות השוטפת ותקבע מנגנוני בקרה בנושא פיקוח על יצוא ביטחוני על-פיהם יפעל התאגיד.
 2. ביצוע מעקב ובקרה אחר יישום הנחיות הנוגעות לפיקוח על היצוא הביטחוני בתאגיד, לרבות בקרה על עמידה בתנאי הרישיונות.
 3. תיעוד מידע ושמירת מסמכים אודות עסקאות יצוא ביטחוני שביצע התאגיד.
 4. דיווח מיידי לאפ"י, בכתב ובעל פה, על כל תקלה ו/או חריגה שהתרחשה בתאגיד, בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני.
 5. השתתפות ביום עיון "יסודות הפיקוח על היצוא הביטחוני – החוק ותהליכי הרישוי" בתוך שנה מהיום בו נרשם כממונה פיקוח במרשם היצוא הביטחוני. פרטים על מועדי יום העיון מתפרסמים באתר אפ"י.
 6. השתתפות בהדרכה "הגשת בקשות והצהרות נדרשות לאפ"י", לפחות אחת לשנתיים מהיום בו נרשם כממונה פיקוח במרשם היצוא הביטחוני. ההדרכה עוסקת באופן הגשת בקשות לאפ"י בתחומי הרישוי השונים.
 7. ביצוע הדרכות עבור עובדי התאגיד, לרבות דרג ההנהלה, בנושא פיקוח על היצוא הביטחוני.

אתר אפ"י

אתר אפ"י מרכז עבור ציבור היצואנים הביטחוניים מידע בנושא חוק הפיקוח, התקנות והצווים מכוחו ומהווה פלטפורמה להעברת הודעות ועדכונים מטעם אפ"י בנושאי רישוי ופקוח. בין השאר, ניתן למצוא באתר מידע בנושאים הבאים:

 • חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.
 • רשימות הפיקוח.
 • טפסים ודברי הסבר למילוי והגשת בקשות לרישום במרשם היצוא הביטחוני, לרישיונות שיווק ורישיונות יצוא ביטחוניים.
 • מידע ורישום להדרכות וכנסים.
 • שעות מענה טלפוני וזמני קבלת קהל.
 • רשימת אנשי קשר באפ"י.

האיזור האישי

האיזור האישי מהווה ערוץ נוסף לדיאלוג בין ציבור היצואנים הביטחוניים לאפ"י והוא נועד להנגיש עבורו, ככל הניתן, את היבטי הרגולציה בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני. אפ"י מפרסם באתר הודעות הנוגעות לממשקי העבודה של האגף מול ציבור היצואנים הביטחוניים ומציע שירותים מקוונים להגשת בקשות לרישיונות שיווק, בקשות לרישיונות יצוא ובקשות לרישום במרשם הביטחוני. כמו כן, באמצעות האתר ניתן להתעדכן בסטטוס הטיפול בבקשות.

לשם קבלת סיסמה לכניסה לאתר יש לפנות למוקד השירות הטלפוני במספר 073-2067400.

יובהר כי הגשת הבקשות המקוונות מתאפשרת למי שמוגדר באפ"י כמגיש בקשות, וזאת על פי הדגשים המופיעים באתר.

בכל שאלה הינך מוזמן לפנות למרכז השירות הטלפוני ליצואן במספר טלפון 073-2067400, או בכתובת : api_outreach@mod.gov.il , ובאפשרותך לתאם פגישה לשם קבלת הדרכה אישית.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 אנחנו כאן לרשותך

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני

להנחיות מילוי ולטפסים שיש להגיש בעת רישום ממונה/חידוש רישום ממונה במרשם/עדכון פרטי ממונה

  

הרשאה לקבלת מידע - אישים הרשאים לקבל מידע עסקי

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני מספק מידע לגבי: סטאטוס בקשות לרישיונות וסטאטוס בקשות  לרישום במרשם היצוא הביטחוני -  אך ורק לאישים המוגדרים במרשם היצוא הביטחוני של התאגיד כממונה פיקוח או כבעלי סמכות לחתימה על בקשות (מגיש בקשות או מקבל מידע) בעת הרישום עליכם לבקש הגדרה זו בליווי טופס חתום על ידי מנכ"ל החברה בנוסח הבא כמצורף.

 

להנחיות מילוי ולטפסים שיש להגיש בעת רישום מגיש בקשות/מקבל מידע במרשם

שירותים מקוונים באיזור האישי– מיד עם קבלת אישור הרישום תוכל לקבל שם משתמש וסיסמה לביצוע פעולות מקוונות באיזור האישי.

יובהר כי במידה ולא חודש תוקף הרישום במרשם – הסיסמה לאיזור האישי תיחסם ולא תתאפשר גישה לאתר זה ולשירותים המתבצעים ממנו עד לחידוש התוקף.

 

להרחבה על האפשרויות המקוונות האפשרות באמצעות האיזור האישי (צפיה בסטטוסים, הגשת בקשות לרישיונות, הדפסת רישיון יצוא)

 

מרכז השירות ליצואן
כתבו אלינו
כתבו אלינו
התקשרו אלינו
התקשרו אלינו
מעונינים בעוד נושאים? מתענינים בעוד נושאים הקשורים לפיקוח על היצוא?
כלל המידע המפורסם באתר זה הינו ברמת בלמ"ס בלבד - אין להעלות לאתר מידע רגיש